PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ RÁD VÍNO

Do you speak wine? Jakou řečí, že mluví víno? Samozřejmě řečí vůní. Naučte se jejich kouzelný jazyk s pomocí učebnice Vůně vína – Le Nez du Vin. Přinášíme vám rady, doporučení, pozvánky na zajímavé akce. Bavte se s námi.

VYBERTE SI PRODUKT

NOVINKA!!!

54 VŮNĚ WHISKY

PRODUKTY VŮNĚ VÍNA


 

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (www.vunevina.cz) a zákazníkem (kupujícím). Provozovatelem portálu www.vunevina.cz je společnost Belmont s.r.o., se sídlem Na Královce 50, 100 00 Praha 10, IČ: 48029092, DIČ: CZ 48029092. Kupující je povinen se před realizací objednávky s těmito Obchodními podmínkami seznámit.
 
Objednání
 
Objednávu lze učinit některým z následujících způsobů: objednáním přes objednávkový systém www.vunevina.cz, objednávkou prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na adresy nebo telefonní čísla  uvedené v sekci Kontakty. Objednávka je zavedena do systému, kupujícímu je následně zaslán e-mail potvrzující její platnost. Po odeslání potvrzujícího e-mailu je objednávka přijata a je dle platných právních norem považována za platně uzavřenou obchodní smlouvu. 
 
Při objednání je kupující povinen sdělit prodávajícímu následující údaje:
 
Fyzická osoba: jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu (pokud je odlišná od adresy fakturační), telefonický nebo e-mailový kontakt. Fyzickou osobou objednávající alkoholické nápoje nesmí být osoba, která v okamžiku objednání nedovršila věk 18 let. Prodávající si vyhražuje právo dotázat se kupujícího na tuto skutečnost. V případě, že kupující na tento dotaz v přiměřené době neodpoví, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 
Právnická osoba: název obchodní společnosti, právní formu, IČ, DIČ, jméno a příjmení objednávající osoby, telefonický nebo e-mailový kontakt, údaj o tom, zda je / není právnická osoba plátcem DPH.
 
Objednávky na zboží jsou přijímány až do jeho vyprodání. V případě, že zboží není k dispozici, je na tuto skutečnost kupující písemně upozorněn a objednávka je považována za zrušenou.
 
Cenové podmínky
 
Ceny všech produktů prodávaných prostřednictvím internetového obchodu www.vunevina.cz jsou závazné, podle toho, jak byly  v okamžiku objednávky na stránkách www.vunevina.cz uvedeny. Prodávající si vyhražuje právo ceny jednotlivých produktů kdykoliv změnit, aniž by přitom uvědomoval kupujícího. Případná změna ceny však nemá vliv na cenu již odeslané objednávky.
 
Všechny ceny uvedené na stránkách www.vunevina.cz jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH.
 
K cenám dodávek po České republice je účtováno dopravné a balné ve výši 110,- Kč. V případě, že je zásilka distribuována mimo území České republiky, je dopravné a balné kalkulováno v závislosti na cenách služeb přepravních společností zajišťujících dopravu ke kupujícímu. Kupující je v takovém případě uvědoměn o výši dopravného a balného. Zásilka je distribuována teprve poté, co kupující výši dopravného a balného písemně odsouhlasí.
 
Záruční podmínky
 
Na veškeré zboží je poskytována záruka dle obecně platných norem a předpisů. Počátek záruční doby stanovuje datum prodeje uvedené na daňovém dokladu nebo dodacím listě. Záruka se nevztahuje na chyby a vady zboží, které vznikly na základě neoprávněného zásahu do zboží, chybnou manipulací s ním, mechanickým poškozením vzniklým na straně kupujícího, které zároveň není vzniklé obecným opotřebováním.
 

Reklamační řád
 
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat, zejména jde o kontrolu množství a druhu objednaného zboží. Pokud kupující zjistí nesrovnalosti, je povinen neprodleně zaslat prodávajícímu písemné vyrozumění o těchto nesrovnalostech. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
K reklamaci je třeba přiložit fakturu či jiný daňový doklad.
 
Fyzická osoba má právo na základě Obchodního zákoníku od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je třeba prodávajícího o tomto faktu písemně uvědomit a zboží vrátit v úplném, nepoškozeném a funkčním stavu. K odstoupení od kupní smlouvy je třeba přiložit fakturu nebo jiný daňový doklad a doklad o převzetí zboží. Zároveň je třeba uvést bankovní spojení a číslo účtu kupujícího pro vrácení peněz. Kupující je povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady s tím, že peníze jsou kupujícímu vráceny po doručení zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě 30 dní.
 
Kupující je povinen dodanou zásilku při převzetí zkontrolovat. Pokud zjistí zjevné poškození obalu nebo obsahu dodávky, je povinen toto reklamovat přímo u přepravní společnosti. Na základě stížnosti s ním bude sepsán reklamační protokol a v zákonné lhůtě 30 dní reklamace vyřízena.
 
V případě, že kupující není schopen zásilku zkontrolovat při převzetí a zároveň zjistí vady nebo poškození vzniklé neodbornou manipulací přepravní společnosti, je povinen o těchto vadách informovat přepravní společnost nebo dodavatele písemně ve lhůtě maximálně 3 dny. Na základě této stížnosti proběhne šetření a případné řešení reklamace.
 
Závěrečná ustanovení
 
Kupující vyjadřuje objednávkou souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Všechny osobní informace jsou uchovávány tak, aby byly chráněny proti zneužití, a to v souladu s ustanoveními zákona 101/2000 Sb. Kupující používáním internetového obchodu www.vunevina.cz souhlasí s tím, aby byly jeho údaje užívány pro interní potřeby provozovatele.
 
V případech, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem, v případech kdy je kupujícím právnická osoba zákoníkem Obchodním. Všechny spory, které mohou vzniknout budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 11 2008 do odvolání či jejich změny.