PRAVIDLA SOUTĚŽE "ODHALTE SVÉ TAJEMSTVÍ"1. Soutěž a její téma

Organizátor soutěže vypisuje soutěž pro občany České republiky starší 18 let.
Tématem soutěže je zachycení zajímavé situace spojené s vůní vína vybranou pro každý konkrétní týden. Vybraná vůně vína bude zveřejněna každý týden na stránkách soutěže na serveru www.vunevina.cz. 
Zajímavá situace spojená s dotčenou vůní vína může být zachycena v textové podobě nebo v podobě obrazové (fotografie).

2. Organizátor a partneři soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Belmont s.r.o. Partnerem soutěže je společnost Templářské sklepy Čejkovice, a.s. Správcem osobních dat pro účely soutěže je společnost Remmark, a.s.

3. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 3. 5. 2010 do 31. 8. 2010. Probíhá v šesti týdenních kolech. První kolo začíná od 3. 5. 2010, jeho uzávěrka je 9. 5. 2010.  Další kola probíhají v termínech: 10. 5. – 16. 5. a tak dále analogicky.

4. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní text nebo fotografii (dále soutěžní materiály) a uvede svou platnou emailovou adresu a své celé jméno. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které k okamžiku zahájení soutěže nedovrší 18 let věku.

5. Mechanismus soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je formou emailu umístěného v soutěžní sekci na www.vunevina.cz zaslat soutěžní fotografii (max. velikost 3 MB, rozlišení minimálně 800x600 obrazových bodů) nebo text v rozsahu maximálně 500 znaků.
Do soutěže mohou být soutěžní materiály zasílány pouze v digitální podobě. Zasláním soutěžních materiálů účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Účastník spolu se soutěžními materiály zašle své celé jméno a kontaktní email.
Účastník soutěže prohlašuje, že:
1. je jediným autorem soutěžních materiálů a má neomezená práva poskytnout dalším osobám práva jejích užití v neomezeném rozsahu,
2. případné osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku.
Každý ze soutěžních materiálů podléhá schválení organizátora soutěže. V případě odmítnutí soutěžního materiálu účastník NEBUDE vyrozuměn.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní materiály, které:
   1. žádným způsobem nesouvisí s tématem této soutěže,
   2. mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
   3. jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem či nadpisem,
   4. byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
   5. nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
Veškeré zaslané soutěžní materiály se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nákladat s nimi dle vlastního uvážení a použít je ke marketingovým účelům svým nebo partnera soutěže bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním soutěžních materiálů poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat tyto soutěžní materiály všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských zpráv k soutěžním materiálům.

6. Způsob vyhodnocení
Soutěžní materiály jsou vyhodnoceny vždy do 7 dní ode dne termínu uzávěrky daného kola. V každé kategorii se vyhodnocuje 1 nejlepší soutěžní materiál, kdy budou jednotlivé soutěžní materiály bodově ohodnoceny odbornou porotou jmenovanou pořadatelem na škále o rozsahu 5-4-3-2-1 bod. Nejlepším soutěžním materiálem je ten, který získal od odborné poroty v součtu nejvíce bodů.

7. Výhry pro soutěžící v celé soutěži:
Autor nejlepšího soutěžního materiálu v daném kole získává cenu věnovanou partnerem soutěže – poukaz na účast dvou osob na vinařské škole v Čejkovicích a jednu sadu Vůně vína – Le Nez du Vin – ROSÉ.

8. Obecné podmínky soutěže
Výherci budou o výhře vyrozuměni emailem. Ceny budou předány výhercům poštou nebo po vzájemné dohodě jinak. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
Nejlepší soutěžní materiály budou uvedeny na internetových stránkách www.vunevina.cz
Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v zaslaném emailu organizátorům soutěže, za účelem vyhodnocení této soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Remmark, a.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.